اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,905,407,597
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,013,640
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,876,065
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,876,065
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/26 11,013,640 10,876,065 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,905,407,597
  2 1397/05/25 11,014,178 10,876,603 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,912,870,742
  3 1397/05/24 11,014,716 10,877,142 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,920,345,115
  4 1397/05/23 11,002,397 10,867,304 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,783,843,030
  5 1397/05/22 10,961,388 10,813,233 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,033,609,193
  6 1397/05/21 10,981,833 10,828,526 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,245,794,531
  7 1397/05/20 11,077,859 10,923,175 0 0 28,671 0 14,796 13,875 151,559,055,331
  8 1397/05/19 11,121,684 10,967,323 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,171,613,157
  9 1397/05/18 11,122,650 10,968,290 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,185,018,174
  10 1397/05/17 11,123,617 10,969,256 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,198,433,673
  11 1397/05/16 11,053,567 10,899,352 0 0 28,671 0 14,796 13,875 151,228,508,402
  12 1397/05/15 10,975,948 10,814,227 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,047,397,677
  13 1397/05/14 10,877,738 10,715,882 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,682,863,401
  14 1397/05/13 10,778,070 10,613,636 0 0 28,671 0 14,796 13,875 147,264,202,733
  15 1397/05/12 10,836,544 10,682,112 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,214,297,994
  16 1397/05/11 10,837,470 10,683,038 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,227,152,854
  17 1397/05/10 10,838,397 10,683,965 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,240,018,092
  18 1397/05/09 10,895,485 10,735,218 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,951,147,570
  19 1397/05/08 10,561,184 10,406,809 0 0 28,671 0 14,796 13,875 144,394,481,439
  20 1397/05/07 10,611,752 10,461,404 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,151,975,626