اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,823
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,177
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 205,681,466,065
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,195,129
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,040,043
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,040,043
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 16,195,129 16,040,043 0 0 33,735 0 20,912 12,823 205,681,466,065
  2 1397/11/01 16,016,753 15,864,425 0 0 33,735 0 20,912 12,823 203,429,520,618
  3 1397/10/30 16,415,782 16,259,555 0 0 33,735 0 20,912 12,823 208,496,271,668
  4 1397/10/29 16,503,207 16,337,905 0 0 33,735 0 20,912 12,823 209,500,954,982
  5 1397/10/28 16,474,066 16,309,723 0 0 33,735 0 20,912 12,823 209,139,573,345
  6 1397/10/27 16,475,282 16,310,938 0 0 33,735 0 20,912 12,823 209,155,163,619
  7 1397/10/26 16,476,499 16,312,155 0 0 33,735 1 20,912 12,823 209,170,762,553
  8 1397/10/25 16,411,255 16,250,529 0 0 33,735 0 20,911 12,824 208,396,780,505
  9 1397/10/24 16,306,329 16,147,928 0 0 33,735 0 20,911 12,824 207,081,024,523
  10 1397/10/23 16,134,029 15,977,310 0 0 33,735 0 20,911 12,824 204,893,021,187
  11 1397/10/22 16,194,358 16,034,569 0 0 33,735 0 20,911 12,824 205,627,308,743
  12 1397/10/21 16,251,514 16,091,906 0 0 33,735 0 20,911 12,824 206,362,604,526
  13 1397/10/20 16,252,493 16,092,885 0 0 33,735 0 20,911 12,824 206,375,159,387
  14 1397/10/19 16,253,456 16,093,849 0 0 33,735 0 20,911 12,824 206,387,517,290
  15 1397/10/18 16,149,828 15,989,935 0 0 33,735 0 20,911 12,824 205,054,921,105
  16 1397/10/17 16,054,085 15,895,540 0 0 33,735 0 20,911 12,824 203,844,401,311
  17 1397/10/16 15,868,019 15,710,015 0 0 33,735 0 20,911 12,824 201,465,237,957
  18 1397/10/15 15,855,874 15,702,622 0 0 33,735 0 20,911 12,824 201,370,429,631
  19 1397/10/14 15,877,768 15,720,496 0 0 33,735 0 20,911 12,824 201,599,644,043
  20 1397/10/13 15,879,099 15,721,827 0 0 33,735 0 20,911 12,824 201,616,712,126