اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,871
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,129
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 227,411,141,210
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,852,334
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,668,490
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,668,490
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/23 17,852,334 17,668,490 0 0 33,698 0 20,827 12,871 227,411,141,210
  2 1397/07/22 17,308,600 17,130,379 0 10 33,698 0 20,827 12,871 220,485,102,014
  3 1397/07/21 17,345,163 17,166,419 0 0 33,688 0 20,827 12,861 220,777,309,712
  4 1397/07/20 17,997,531 17,810,355 0 0 33,688 0 20,827 12,861 229,058,970,765
  5 1397/07/19 17,998,967 17,811,791 0 1 33,688 0 20,827 12,861 229,077,442,741
  6 1397/07/18 18,000,404 17,813,213 0 15 33,687 0 20,827 12,860 229,077,924,567
  7 1397/07/17 18,083,937 17,897,696 0 0 33,672 0 20,827 12,845 229,895,899,032
  8 1397/07/16 17,684,101 17,502,415 0 13 33,672 0 20,827 12,845 224,818,525,234
  9 1397/07/15 17,892,568 17,708,450 0 0 33,659 0 20,827 12,832 227,234,827,074
  10 1397/07/14 18,536,223 18,345,463 0 0 33,659 0 20,827 12,832 235,408,986,245
  11 1397/07/13 18,624,861 18,433,192 0 0 33,659 0 20,827 12,832 236,534,722,982
  12 1397/07/12 18,626,684 18,435,015 0 0 33,659 0 20,827 12,832 236,558,106,308
  13 1397/07/11 18,628,507 18,436,838 0 0 33,659 0 20,827 12,832 236,581,499,912
  14 1397/07/10 18,929,689 18,736,918 0 28 33,659 0 20,827 12,832 240,432,126,501
  15 1397/07/09 19,606,416 19,392,933 0 0 33,631 0 20,827 12,804 248,307,112,470
  16 1397/07/08 19,504,700 19,275,516 0 4 33,631 0 20,827 12,804 246,803,708,508
  17 1397/07/07 18,620,264 18,427,710 0 0 33,627 0 20,827 12,800 235,874,689,854
  18 1397/07/06 18,002,403 17,820,780 0 0 33,627 0 20,827 12,800 228,105,978,382
  19 1397/07/05 18,003,452 17,821,828 0 0 33,627 0 20,827 12,800 228,119,403,347
  20 1397/07/04 18,004,501 17,822,878 0 4,922 33,627 0 20,827 12,800 228,132,838,396